Strona główna

Strona główna

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY KUPNA

 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 5. REKLAMACJA PRODUKTU

 6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy https://lookbeauty.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny, pod adresem internetowym https://lookbeauty.pl prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą LOOK SPÓŁKA CYWILNA BEATA NALEWAJ, PAWEŁ ROSZCZAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krótka 4, 64-100 Leszno i adres do doręczeń: ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno), NIP spółki cywilnej 6972276017, REGON spółki cywilnej 301421792, adres poczty elektronicznej: biuro@hbleszno.pl, numer telefonu 602792449, tj.:

Beatę Nalewaj prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NALEWAJ BEATA LOOK WSPÓLNIK S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krótka 4, 64-100 Leszno) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6981061575, REGON 301429440;

Pawła Roszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'ROSZCZAK PAWEŁ LOOK WSPÓLNIK S.C.' (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krótka 4, 64-100 Leszno) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6971684381, REGON 301429374.

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://lookbeauty.pl/content/3-polityka-prywatnosci . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

  3. Słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego i rozpoczynające się dużą literą (np. Produkt, Kupujący, Umowa Kupna), których definicja nie jest zawarta w niniejszym punkcie, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego. Powyższy Regulamin Serwisu Internetowego ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego. Pozostałe słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego i rozpoczynające się dużą literą, należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

   1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

   2. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny w Serwisie Internetowym, pod adresem internetowym: https://lookbeauty.pl.

   3. SPRZEDAWCA – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą LOOK SPÓŁKA CYWILNA BEATA NALEWAJ, PAWEŁ ROSZCZAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krótka 4, 64-100 Leszno i adres do doręczeń: ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno), NIP spółki cywilnej 6972276017, REGON spółki cywilnej 301421792, adres poczty elektronicznej: biuro@hbleszno.pl, numer telefonu 602792449, tj.:

Beata Nalewaj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NALEWAJ BEATA LOOK WSPÓLNIK S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krótka 4, 64-100 Leszno) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6981061575, REGON 301429440;

Paweł Roszczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 'ROSZCZAK PAWEŁ LOOK WSPÓLNIK S.C.' (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krótka 4, 64-100 Leszno) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6971684381, REGON 301429374.

   1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY KUPNA

  1. Zawarcie Umowy Kupna między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 8 i 11 Regulaminu Serwisu Internetowego.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Kupna następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) udostępnienie Regulaminu Serwisu Internetowego na stronie Serwisu Internetowego oraz (3) przesłanie, po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia wiadomości e-mail, w której Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

   1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Kupna:

   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

   4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl, PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl, http://www.przelewy24.pl/, https://www.paypal.com/pl.

    1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

     1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

     2. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

     3. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

  4. Termin płatności:

   1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Kupna.

   2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

   3. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  5. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  6. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Kupna stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Kupna.

  7. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.

  8. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

   1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

   2. Przesyłka paletowa.

   3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w soboty z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt, w godzinach od 09:00 do 14:00.

  9. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

   1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Kupna.

  10. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującegow przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:

   1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Kupna.

   3. REKLAMACJA PRODUKTU

  11. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

  12. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

  13. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hbleszno.pl;

  14. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Kupna lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Kupna; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  15. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Kupujący. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

   1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  17. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  18. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  19. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  20. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy Kupna lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

   1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  21. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hbleszno.pl;

  22. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w pkt. 10 niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  23. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Kupna) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  24. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  25. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  26. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno.

  27. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  28. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

   1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

   3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Kupna, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  30. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących konsumentami.

  31. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Kupnazawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Kupnaw tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  32. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Kupna.

  33. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  34. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  35. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

  36. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  37. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Kupna, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.

  38. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

   1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  39. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Sprzedawcy w Serwisie Internetowym zawierane są w języku polskim.

  40. Zmiana Regulaminu:

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sklepu Internetowego z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego.

   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.

  41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Kupna zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

LOOK SPÓŁKA CYWILNA BEATA NALEWAJ, PAWEŁ ROSZCZAK
ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno
https://lookbeauty.pl
biuro@hbleszno.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Kupna następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.